YETERLİLİKLER
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme1-Toprakların oluşum süreçlerini irdeleme ve toprakların fiziksel, kimyasal, biyolojik özelliklerini tanıma,2-Toprakların kimyasal özelliklerini belirlenmesi, kimyasal özelliklerin, toprak verimliliği ile ilişkisi ve kimyasal analiz sonuçlarının rapor haline getirerek bunları yorumlama özelliğinin kazandırılması.3-Toprakların fiziksel özelliklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve uygun olmayan koşulların düzeltilebilmesi amacıyla yeni uygulamaları yapabilme.4-Toprak - bitki - gübre analizlerini yapabilme ve yeni yöntemler geliştirme5-Toprağın biyolojik döngüleri ve bu süreci sağlayan mikroorganizma grupları ile ilişkisinin irdelenmesi.6-Sulama suyu özelliklerinin belirlenmesi, sulama sularının kimyasal özeliklerine göre sınıflandırılması ve bu sonuçların rapor haline getirebilme becerisinin kazandırılması.7-Jeoloji, jeomorfoloji ve diğer yerbilimler ile toprak bilimi ilişkisini kurabilme ve toprağın özelliğini tanımlayabilme. 8-Erozyon çeşitlerinin belirlenmesi ve toprak su koruma projelerini hazırlayabilme yeteneğinin kazandırılması9-Doğal kaynakların kullanımını, çevre sorunlarının tarımdaki etkilerini irdeleme becerisinin kazandırılması.10-Bitki yetiştirme koşullarının irdelenmesi, organik tarımda temel bitki besleme yöntemlerinin tanıtılması, bitkilerin gübre ihtiyaçlarının saptanması ve sorunların belirlenmesi ve çözümüne yönelik öneri yapabilme, gübreleme teknikleri ve gübre üretimi, tüketim sorunlarının incelenmesi.11-Arazi kullanımında ayrıntılı toprak haritalarının önemi, toprak etüd ve haritalama raporlarının ve haritalarının hazırlama tekniklerinin pratiğe aktarılması, toprakların sınıflandırılması ve değerlendirilmesini yapabilme yeteneğinin kazandırılması.

TYYÇ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ